Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.63-001-04 สายคลองรัด -บ้านตรง หมู่ที่ 11 บ้านคลองรัด ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

 

               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๓-๐๐๑-๐๔ สายคลองรัด-บ้านตรง หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองรัด ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1,380 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,280  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้าง

ข้างละ 0.50  เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย   (ป้ายชั่วคราว  1  ป้าย  ป้ายถาวร 1 ป้าย) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น
               ถนนทางเข้า(๓๐.๒๒.๒๐.๔๗ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรทอง นครศรีฯ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

   

                      สนชัย  สังขศรี

 

 

 

 

 

(นายสนชัย สังขศรี)

นายก อบต.คลองกระบือ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564