Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   
 
   

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

จึงประกาศให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2565

 

ไตรรัตน์  คงโต

(นายไตรรัตน์  คงโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2565