Username :
Password :
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   
 
   

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

จึงประกาศให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561

 

สนชัย  สังขศรี

(นายสนชัย  สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2561